Bảng xếp hạng

Top

Bảng xếp hạng có thể không phản ánh chính xác so với thực tế trong game. Quý bằng hữu vui lòng cập nhật bảng xếp hạng sau khi đăng xuất khỏi game 5 phút.


Top Tên nhân vật Môn phái Cấp độ
1 AmYBuFF Nga My 119
2 Soraka Nga My 119
3 NuPaCaChi Nga My 119
4 MµtConV¸t Nga My 119
5 ThúyKi«u Nga My 119
6 HÕtDë Nga My 119
7 Ng÷cLan Chưa có 119
8 MÁYCHÉM Cái Bang 119
9 MáyXátGÕo Cái Bang 119
10 MáyBåmRau Cái Bang 119

Thân chúc Quý bằng hữu thư giãn vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ.

Đóng
Hướng dẫn nhận code